Syed Farhat Abbas Shah

Hazrat Peer Sheikh Ismail Bukhari

Chaniott, Pakistan